Екзаменаційні семестрові оцінки без проходження екзаменаційного контролю. Грудень 2023

Витяг з Протоколу №5 засідання кафедри німецької філології від “28” грудня 2023 Виставлення підсумкових оцінок «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, В, C за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю студентам, семестровий рейтинг яких становить 52-70 балів.