Виставлення студентам екзаменаційних семестрових оцінок без проходження екзаменаційного контролю. Грудень 2022

Витяг з протоколу №7 засідання кафедри німецької філології від “29” грудня 2022 виставлення підсумкових оцінок «відмінно» та «добре» за національною шкалою й оцінок А, B за шкалою ЄКТС без проходження семестрового контролю студентам, семестровий рейтинг яких становить 52-70 балів