Дисципліни за вибором

Перший (бакалаврський) рівень

галузь знань 03 Гуманітарні науки
спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА:

ВК 1

Дисципліна за вибором з німецької мови:  

Власні назви в німецькій мові: фонетичний та граматичний аспекти  Вживання означеного та неозначеного артикля в сучасній німецькій мові /  Орфографічні та пунктуаційні норми сучасної німецької мови. 

ВК 2  

 

Дисципліна за вибором з німецької мови:  

Похідні слова в німецькій мові: семантико-граматичний аспект /  Пісні сучасних німецьких виконавців як джерело збагачення словникового складу /  Позиційні та комбінаторні варіанти голосних та приголосних звуків у сучасній німецькій мові. 

ВК 8 

Дисципліна за вибором з німецької мови:  

Функціонування модальних часток у німецькому розмовному мовленні /  Ділова німецька мова /  Функціонування прикметників у сучасній німецькій мові. 

ВК 9 

Дисципліна за вибором з лінгвістики (німецька мова):  

Відображення мовної картини світу у німецьких народних казках /  Мовні аспекти комунікації в Інтернеті (на матеріалі німецької мови) / Комунікативні стратегії усного мовлення /  Актуальні проблеми фразеології німецької мови. 

ВК 10 

Дисципліна за вибором з лінгвістики (німецька мова):  

Мовні засоби вираження суб’єктивної модальності у німецькій мові (на матеріалі публіцистики) /  Кон’юнктив у сучасній німецькій мові /  Способи та засоби словотворення в сучасній німецькій літературній мові. 

ВК 11 

 

 

 

Дисципліна за вибором з лінгвістики (німецька мова):  

Міжкультурна комунікація в Австрії та Швейцарії: лінгвістичний аспект  /  Німецька мова в Австрії та ФРН: лексичний, граматичний та фонетичний аспекти /  Лексико-граматичні засоби вербалізації функціонально-семантичних полів часу, причини, наслідку, мети, умови, допустовості, модальності у німецькій мові. 

ВК 12 

 

Дисципліна за вибором з німецької мови:  

Фахова німецькомовна термінологія із області юридичного права та державного управління /  Лінгвокраїнознавство Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну /  Реалізація просодичних підсистем у німецькому мовленні. 

ВК 14 

Дисципліна за вибором з перекладознавства (німецька мова):  

Антропологічний компонент у німецько-українському перекладі /  Переклад дипломатичного протоколу та етикету  Одиниці ЛСП «Спорт» у сучасній німецькій публіцистиці: перекладацький аспект / Переклад комп’ютерних і Інтернет-термінів з німецької мови на українську  

ВК 15 

Дисципліна за вибором з лінгвістики (німецька мова):  

Національно-культурна маркованість лексичних одиниць у німецькій мові / Лінгвостилістична інтерпретація німецьких віршованих текстів ХІХ-ХХ століть / Німецька мова в юриспруденції  

ВК 16 

 

Дисципліна за вибором з лінгвістики (німецька мова): 

 Німецько-українські фразеологічні паралелі / Семантичний та прагматичний аспекти стилістично-маркованих похідних іменників сучасної німецької мови /  Порівняльна типологія німецької та української мов. 

ВК 17 

 

Дисципліна за вибором з перекладознавства (німецька мова): 

Основи усного послідовного перекладу (німецька й українська мови) /  Лексико-граматичні трансформації при перекладі фахових текстів з німецької мови на українську /  Переклад німецьких суспільно-політичних текстів /  Німецькомовна література в українських перекладах.   

Власні назви в німецькій мові: фонетичний та граматичний аспекти
Вживання означеного та неозначеного артикля в сучасній німецькій мові
Орфографічні та пунктуаційні норми сучасної німецької мови
Похідні слова в німецькій мові: семантико-граматичний аспект
Пісні сучасних німецьких виконавців як джерело збагачення словникового складу
Позиційні та комбінаторні варіанти голосних та приголосних звуків у сучасній німецькій мові
Функціонування модальних часток у німецькому розмовному мовленні
Ділова німецька мова
Функціонування прикметників у сучасній німецькій мові
Відображення мовної картини світу у німецьких народних казках
Мовні аспекти комунікації в Інтернеті (на матеріалі німецької мови)
Комунікативні стратегії усного мовлення
Актуальні проблеми фразеології німецької мови
Мовні засоби вираження суб'єктивної модальності у німецькій мові (на матеріалі публіцистики)
Кон'юнктив у сучасній німецькій мові
Способи та засоби словотворення в сучасній німецькій літературній мові
Міжкультурна комунікація в Австрії та Швейцарії: лінгвістичний аспект
Німецька мова в Австрії та ФРН: лексичний, граматичний та фонетичний аспекти
Лексико-граматичні засоби вербалізації функціонально-семантичних полів часу, причини, наслідку, мети, умови, допустовості, модальності у німецькій мові
Фахова німецькомовна термінологія із області юридичного права та державного управління
Лінгвокраїнознавство Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну
Реалізація просодичних підсистем у німецькому мовленні
Антропологічний компонент у німецько-українському перекладі
Переклад дипломатичного протоколу та етикету
Одиниці ЛСП «Спорт» у сучасній німецькій публіцистиці: перекладацький аспект
Переклад комп'ютерних і Інтернет-термінів з німецької мови на українську
Національно-культурна маркованість лексичних одиниць у німецькій мові
Лінгвостилістична інтерпретація німецьких віршованих текстів ХІХ-ХХ століть
Німецька мова в юриспруденції
Німецько-українські фразеологічні паралелі
Семантичний та прагматичний аспекти стилістично-маркованих похідних іменників сучасної німецької мови
Порівняльна типологія німецької та української мов
Основи усного послідовного перекладу (німецька й українська мови)
Лексико-граматичні трансформації при перекладі фахових текстів з німецької мови на українську
Переклад німецьких суспільно-політичних текстів
Німецькомовна література в українських перекладах