Нормативні дисципліни

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

галузь знань 03 Гуманітарні науки
спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад