Наукова діяльність

Участь в наукових проектах

Участь студентів ОПП в проєкті Campusredaktion CrossMedia Journalistisches und literarisches Schreiben, організованому спільно з професорсько-викладацьким складом педагогічного університету м.Швебіш-Гмюнд, ФРН у першому семестрі 2022-2023 н.р.

Учасники воркшопів (початок 18.10.2022 о 18.00 на платформі Zoom):
1. Вигівська О.
2. Власюк Ю.
3. Стечишин М.
4. Кальченко М.
5. Сокур А.
6. Мартинюк К.
7. Грабівська Т.
8. Козлова О.
9. Циба А.

Наукові гуртки

ПЛАН роботи студентського наукового гуртка «Актуальні питання сучасної фразеології німецької мови» на 2023–2024 н. р.

Захід

Термін виконання, форма проведення

Відповідальні

Презентація інформації щодо планових наукових регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, грантів, конференцій у 2022– 2023 навчальному році, заходів, що проводитимуться на кафедрі й університеті

жовтень 2023 р.,презентація

Керівник гуртка , студенти

Семінар «Атрибути нової лінгвістичної парадигми: теоантропокосмічна, прагматична, експерієнталістська, синергетична, когнітивно- дискурсивна»

листопад 2023 р., обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар «Зв’язок мовної парадоксальності, представленої у фразеологізмах, з операціями й особливостями етнічної свідомості, семіотичними закономірностями мови»

грудень 2023 р., обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар «Ціннісні орієнтації етнічної спільноти, зафіксовані у фразеологічних найменуваннях»

лютий 2024 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , , члени гуртка

Семінар  «Відображення культури народу в його фразеології»

березень 2024 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Семінар  «Сучасні тенденції поєднання різних парадигм, методів і  принципів лінгвістичних досліджень фразеології»

квітень 2024 р., презентація, обговорення доповіді

Керівник гуртка , члени гуртка

Підбиття підсумків роботи гуртка за рік

травень 2024 р

Керівник гуртка , члени гуртка

План роботи на 2023-2024 н.р.

Графік засідань

Завдання: Удосконалення навичок та вмінь  лінгвостилістичної інтерпретації прозових та поетичних текстів.

Теми:

Кількість студентів, залучених до роботи

1. 04 жовтня, 14.30-16.00 платформа Teams

2. 16 листопада, 14.30-16.00 платформа Teams

3. 21 грудня, 14.30-16.00 платформа Teams

4. 18 січня, 14.30-16.00 платформа Teams

5. 22 лютого, 14.30-16.00 платформа Teams

6. 21 березня, 14.30-16.00 платформа Teams

7. 18 квітня, 14.30-16.00 платформа Teams

 

1. Лінгвістичне вивчення художнього тексту як засобу проникнення в художньо-концептуальні надра твору словесного мистецтва.

2. Мовні рівні: лексичний (з образно-лексичним і лексико-стилістичним аспектом); морфологічний і синтаксичний (із структурно-ритмічним, функціонально-стилістичним і експресивно-стилістичним аспектами); звуковий рівень, метричний. Взаємозумовленість та взаємопов’язаність мовних рівнів.

3. Поняття ідіостилю (ідіолекту) письменника. Специфічні риси художніх текстів. Засоби і прийоми образного вираження.

4. Образна система твору. Образні засоби мови та авторські засоби і прийоми створення художнього образу.

5. Мовні і мовленнєві засобі реалізації композиційної системи твору.

6. Характер використання мовних засобів у творах різних літературних напрямів (класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм), залежність мовленнєвої системи твору від застосованих автором принципів пізнання й художнього зображення дійсності.

7. Мовленнєві засоби гумору та сатири. Розмаїтість художніх засобів утілення сатиричного пафосу.

 12 студентів

1. Якубовська Крістіна, Пн12-20

2. Новосельська Аліна, МЛнім09-20

3. Грабівська Тетяна, Млнім09-20

4. Гаврилюк Яна, Пн12-20

5. Мазур Олександра, Млнім09-20

6. Базілєва Дарія, Пн14-21

7. Кудринський Ілля, Млнім09-20

8. Ніколайчик Лаура, Млнім09-20

9. Удовіна Тетяна, Пн12-20

10. Петренко Діана, Млнім09-20

11. Коломієць Ірена, Млнім53-22

12. Корчагіна Дарія, Млнім52-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН
роботи гуртка «Наукове писемне мовлення» на 2023/2024 навчальний рік
Кафедра німецької філології Науковий керівник: доц. Крепель В.І.

Назва теми

Дата проведення засідання

1.

Навички наукового писемного мовлення як інтегрований компонент філологічної освіти.

27.09.2023

2.

Вимоги до письмових кваліфікаційних наукових робіт.

25.10.2023

 

3.

Структура та архітектоніка курсової, дипломної та магістерської роботи.

29.11.2023

 

4.

Особливості наукового стилю німецької мови. Аналіз типових стильових та лексико-граматичних помилок у письмових роботах студентів бакалаврату та магістратури.

28.02.2024

 

5.

Ознайомлення з методами і прийомами емпіричних досліджень в германістиці.

27.03.2024

 

6.

Як написати наукову статтю: робота з науковою літературою, збір, аналіз і систематизація фактологічного матеріалу. Написання анотації, резюме і оформлення списку літератури.

22.04.2024

 

7.

Ревізія чорнового варіанту дипломної роботи: структура, мова, висновки до розділів. Перевірка використання мовних кліше.

24.05.2024

 

Учасники наукового гуртка:

 1. Кальченко Марія
 2. Корчагіна Дар’я
 3. Боровська Емілія
 4. Андрєєва Катерина
 5. Небрат Катерина
 6. Циба Аліна
 7. Яворська Яна
 8. Асанова Анастасія
 9. Твердун Оксана
 10. Деркач Юлія
 11. Рачинська Лілія
 12. Змієвська Катерина

ПЛАН
роботи гуртка «Наукове писемне мовлення» на 2021/2022 рік
Кафедра німецької філології Науковий керівник: доц. Крепель В.І.

Назва теми

Дата проведення засідання

1.

Види студентських письмових кваліфікаційних робіт (семестрові, курсові, дипломні, магістерські). Етимологія слова «магістр» і його сучасне значення, поширення підготовки магістрів в Європі.

28.09.2021

2.

Вимоги до написання кваліфікаційних наукових робіт, наукових статей та тез доповідей на наукових конференціях.

26.10.2021

3.

Важливість адекватного формулювання наукової роботи, типові помилки при формулюванні назви дослідження.

30.11.2021

4.

Особливості наукового стилю викладу дослідження. Ознайомлення з типовими стильовими та лексико- граматичними помилками в кваліфікаційних роботах студентів.

16.02.2022

5.

Етапи    роботи    над    письмовою     кваліфікаційною роботою.

30.03.2022

6.

Методи лінгвістичних досліджень.

27.04.2022

7.

Особливості      написання      анотації,      резюме      та коментаря.

25.05.2022

Учасники наукового гуртка:

 1. Атаманчук Є.С.
 2. Агапова Д.С.
 3. Ханецька Ю.Р.
 4. Клєцова Т.О.
 5. Матата В.О.
 6. Якименко В.І. 

ПЛАН РОБОТИ
клубу Покращуй свою вимову на 2023-2024 н.р.

дата

тема

1

27.10.2023

Основні  модифікації  алофонів  у  мовленні.  Причини. Особливості артикуляції.

2

24.11.2023

Реалізація наголосу у ритмічній групі, у реченні.

3

22.11.2023

Значення темпу та ритміки мовлення.

4

23.02.2024

Фонетичний стиль. Ознаки. Функції.

5

29.03.2024

Сегментні         та       супрасегментні         характеристики фонетичного стилю повсякденного мовлення.

6

26.04.2024

Сегментні         та       супрасегментні         характеристики фонетичного стилю офіційного мовлення.

7

25.05.2022

Дистантна регресивна асиміляція – основа правильної німецької вимови.

Студенти-члени клубу 2023-2024:
1. Алєксєєва Алєксандра Юріївна
2. Артюх Софія Василівна
3. Боровська Емілія Олександрівна
4. Бричка Марія Вікторівна
5. Бруй Єва Олегівна
6. Бутко Катерина Сергіївна
7. Вигівська Олександра Сергіївна
8. Ганбарова Севана Вілаят
9. Грегуль Єгор Дмитрович
10. Дацкова Дар’я Віталіївна
11. Деркач Юлія Русланівна
12. Дисіна Софія Олексіївна
13. Дорофеєва Ірина Максимівна
14. Змієвська Катерина Михайлівна
15. Зубко Софія Олександрівна
16. Кальченко Марія Ігорівна
17. Каміширо-Куярова Міцукі
18. Карпенко Марія Леонідівна
19. Корчагіна Дар`я Олександрівна
20. Кривохижа Альона Ігорівна
21. Кубар Яна Володимирівна
22. Лудан Катерина Олександрівна
23. Майоренкова Марія Євгенівна
24. Радченко Володимир Євгенович
25. Серафімова Анна Вадімівна
26. Сербина Крістина
27. Сичевська Анна Андріївна
28. Тімкова Єлизавета
29. Федоров Микита
30. Чернюшок Лора
31. Шихабутдінова Жанна Ігорівна
32. Шкурат Марина

План роботи гуртка «Покращуй свою німецьку мову» кафедри німецької філології на 2023/2024 н.р.

Керівник гуртка: доц.Форманюк О.Л.

Студенти, залучені до роботи гуртка: Драган А., Шпірко А.,  Ходос М., Дехтярьова Т., Назарова П., Шкурат М., Федоров М., Дацкова Д., Чернишок Л., Тімкова Є., Водянко М., Стечишин М., Романова С., Гребінюк А., Бричка М., Мартинюк К., Глембоцька К.

Основною метою гуртка “Покращуй свою німецьку мову” є створення сприятливого середовища для вдосконалення студентами своїх знань з німецької мови і надання їм можливості досягнути конкретних цілей у цьому напрямку. Гурток стимулює учасників до постійного вдосконалення своїх навичок у німецькій мові та може надавати рекомендації щодо самостійного вивчення та використання різних ресурсів.

Дата засідання

Тема засідання

1

жовтень 2023 р.

Робота над складними мовними структурами. Відпрацювання використання різних часів та способів дієслова.

2

листопад 2023 р.

Тренування написання текстів різного характеру: листи, есе.  Самоперевірка, корекція та вдосконалення письмових робіт

3

грудень 2023

Аналіз текстів німецькою мовою, включаючи літературні твори та новини. Розвиток навичок з розуміння тексту та виразного читання

4

лютий 2023 р.

Проведення практичних вправ та рольових ігор для вдосконалення усного спілкування.

5

березень 2023 р.

Розширення знань про культуру та історію Німеччини. Проведення дискусій щодо культурних особливостей та історичних аспектів німецького суспільства.

6

квітень 2023 р.

Вивчення актуальних сленгових виразів та мовних тенденцій.

7

травень 2023 р.

Оцінка та моніторинг прогресу: опрацювання фідбеку від учасників для постійного вдосконалення роботи гуртка.ПЛАН роботи гуртка на 2023-2024 н.р.

Вид роботи

Дата

1.

Відтворення граматичних засобів модальності у романі Оксани Забужко „Die längste Buchtour“

12.09.2023

2.

 Лексичні засоби вербалізації концепту KRIEG у німецькомовному художньому дискурсі.

17.10.2023

3.

Лайливі слова у німецькій мові: конотативний аспект.

07.11.2023

4.

Німецькомовний молодіжний сленг: лексикографічна кодифікація.

28.11.2023

5.

Німецькомовні банківські терміни: структурно-семантичний аспект.

13.12.2023

6.

Німецька фахова мова лісівництва: види словотвору

06.02.2024

7.

Композити у казках братів Грімм: переклад українською мовою.

27.02.2024

8.

Німецькі фразеологізми з компонентом-архаїзмом: лінгвокультурологічний аспект

19.03.2024

9.

Німецькі фразеологізми з компонентом HAND: семантичний та ідеографічний аспекти

16.04.2024

10.

Французькі запозичення в німецькій мові: семантико-прагматичний аспект.

07.05.2024

Учасники гуртка: Боровська Е.О. (МЛнім 53-23), Львова А.О. (Пн13-21), Баришева М.С. (МЛнім 09-20), Тітієвський Г.І. (МЛнім11-21), Андрейцова  М.В. (Пн12-20), Кірєєва Т.В. (МЛнім10-19), Копач А.В. (МЛнім11-21), Рибалко А.С. (МЛнім11-21), Пасьович В.Ю. (МЛнім11-21),  Хрипко В.К. (МЛнім 53-22).

Досягнення здобувачів вищої освіти кафедри німецької філології

Вест Валерія, студентка факультету германської філології 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти групи МЛнім 54-20, взяла участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)» у 2020/2021 навчальному році, який проходив у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса у два етапи:
1 етап – рецензування робіт (лютий – березень 2021 року); 2 етап – підведення результатів Конкурсу на підсумковій науково-практичній конференції (14–15 квітня 2021 року), і отримала диплом ІІІ ступеня (84 бали) https://science.donnu.edu.ua/uk/ii-tur-vseukr-konkursu-spec-035/
Науковий керівник: доцент кафедри німецької філології, доцент, кандидат філологічних наук Петрочук Оксана Валентинівна

Нагороди грамотами та подяками:

Наказ № 23-а від 20.05.2022

Наказ № 249-о від 13.05.2021 

Наказ № 627-о від 15.12.2021

Список публікацій магістрантів кафедри німецької філології